Welcome to Computer By Teacher Krittidech Saritwat

Computer Classroom ม.1

Computer Classroom ม.2

Computer Classroom ม.3

ผลงานวิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

คำอธิบายรายวิชา การออกแบบเว็บไซต์
         ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับนิยาม ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบของเว็บเพจ หลักการ เครื่องมือในการ ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ รวมทั้งกระบวนการในการสร้างและโครงสร้างการทํางานของเว็บไซต์ ปฏิบัติทักษะทาง คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
         เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยเครื่องมือทางด้านคอมพิวเตอร์
         เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวัน อย่างมีจิตสํานึกและเห็นคุณค่าในวิชาชีพ

 • กำหนดส่ง Project เว็บไซต์ วันที่ 5-9 มีนาคม 2561 ก่อนสอบปลายภาคครับ

ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

คำอธิบายรายวิชา การออกแบบเว็บไซต์
         ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับนิยาม ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบของเว็บเพจ หลักการ เครื่องมือในการ ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ รวมทั้งกระบวนการในการสร้างและโครงสร้างการทํางานของเว็บไซต์ ปฏิบัติทักษะทาง คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
         เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยเครื่องมือทางด้านคอมพิวเตอร์
         เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวัน อย่างมีจิตสํานึกและเห็นคุณค่าในวิชาชีพ

 • กำหนดส่ง Project เว็บไซต์ วันที่ 5-9 มีนาคม 2561 ก่อนสอบปลายภาคครับ

ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

คำอธิบายรายวิชา การออกแบบเว็บไซต์
         ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับนิยาม ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบของเว็บเพจ หลักการ เครื่องมือในการ ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ รวมทั้งกระบวนการในการสร้างและโครงสร้างการทํางานของเว็บไซต์ ปฏิบัติทักษะทาง คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
         เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยเครื่องมือทางด้านคอมพิวเตอร์
         เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวัน อย่างมีจิตสํานึกและเห็นคุณค่าในวิชาชีพ

 • กำหนดส่ง Project เว็บไซต์ วันที่ 5-9 มีนาคม 2561 ก่อนสอบปลายภาคครับ

ผลงานวิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2

ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

คำอธิบายรายวิชา การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
       ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รู้จักประเภท ของโปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง E-book
       ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเมนูและเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรมประยุกต์ ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) การสร้างหน้ากระดาษ การเพิ่มข้อความ การแทรกไฟล์ Multi Media การปรับเปลี่ยน Contents และ Index การเชื่อมโยง ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยให้หนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความสวยงามและน่าอ่านยิ่งขึ้นได้แก่การออกแบบปกหนังสือการสร้างพื้นหลังให้หน้าหนังสือ
      สร้างและนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับชิ้นงานปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการออกแบบและสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
      นำเสนอผลงานโดยการส่งออกไฟล์ขึ้นสู่เว็บไซต์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

 • กำหนดส่ง Project E-book วันที่ 5-13 มีนาคม 2561 ก่อนสอบปลายภาคครับ

ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

คำอธิบายรายวิชา การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
       ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รู้จักประเภท ของโปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง E-book
       ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเมนูและเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรมประยุกต์ ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) การสร้างหน้ากระดาษ การเพิ่มข้อความ การแทรกไฟล์ Multi Media การปรับเปลี่ยน Contents และ Index การเชื่อมโยง ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยให้หนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความสวยงามและน่าอ่านยิ่งขึ้นได้แก่การออกแบบปกหนังสือการสร้างพื้นหลังให้หน้าหนังสือ
      สร้างและนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับชิ้นงานปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการออกแบบและสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
      นำเสนอผลงานโดยการส่งออกไฟล์ขึ้นสู่เว็บไซต์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ้

 • กำหนดส่ง Project E-book วันที่ 5-13 มีนาคม 2561 ก่อนสอบปลายภาคครับ

ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

คำอธิบายรายวิชา การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
       ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รู้จักประเภท ของโปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง E-book
       ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเมนูและเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรมประยุกต์ ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) การสร้างหน้ากระดาษ การเพิ่มข้อความ การแทรกไฟล์ Multi Media การปรับเปลี่ยน Contents และ Index การเชื่อมโยง ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยให้หนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความสวยงามและน่าอ่านยิ่งขึ้นได้แก่การออกแบบปกหนังสือการสร้างพื้นหลังให้หน้าหนังสือ
      สร้างและนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับชิ้นงานปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการออกแบบและสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
      นำเสนอผลงานโดยการส่งออกไฟล์ขึ้นสู่เว็บไซต์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ้

 • กำหนดส่ง Project E-book วันที่ 5-13 มีนาคม 2561 ก่อนสอบปลายภาคครับ

ผลงานวิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

คำอธิบายรายวิชา การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา html
         ศึกษาความเป็นมาของภาษา HTML เครื่องมือในการสร้างเอกสาร HTML การจัดวางเนื้อหาบนหน้าเว็บ การจัดการข้อความ ใช้ลิสต์เพื่อสร้างรายการ การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงก์ และการจัดการโครงสร้างเพื่อให้เว็บเพจแบ่งเป็นสัดส่วนด้วยตาราง
         ศึกษาการแต่งเติมเว็บเพจด้วยกราฟิก เช่นรูปภาพ ชนิดต่างๆ การแบ่งหน้าจอโดยใช้เฟรมชนิดต่างๆ สร้างฟอร์มต่างๆเพื่อใช้ในเว็บเพจ การสร้างเอกสารที่สามารถเปิดไฟล์มัลติมีเดีย เช่น วีดิโอและเพลง และเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บเพจด้วยการใช้งานสไตล์ชีท พร้อมทั้งสามารถอัพโหลดเว็บเพจสู่พื้นที่ผู้ให้บริการได้
         เพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์เพื่อนำเสนองานต่าง ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีจิตสำนึก มีคุณธรรม และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า

 • กำหนดส่ง Project เว็บไซต์ html วันที่ 5-13 มีนาคม 2561 ก่อนสอบปลายภาคครับ

ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

คำอธิบายรายวิชา การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา html
         ศึกษาความเป็นมาของภาษา HTML เครื่องมือในการสร้างเอกสาร HTML การจัดวางเนื้อหาบนหน้าเว็บ การจัดการข้อความ ใช้ลิสต์เพื่อสร้างรายการ การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงก์ และการจัดการโครงสร้างเพื่อให้เว็บเพจแบ่งเป็นสัดส่วนด้วยตาราง
         ศึกษาการแต่งเติมเว็บเพจด้วยกราฟิก เช่นรูปภาพ ชนิดต่างๆ การแบ่งหน้าจอโดยใช้เฟรมชนิดต่างๆ สร้างฟอร์มต่างๆเพื่อใช้ในเว็บเพจ การสร้างเอกสารที่สามารถเปิดไฟล์มัลติมีเดีย เช่น วีดิโอและเพลง และเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บเพจด้วยการใช้งานสไตล์ชีท พร้อมทั้งสามารถอัพโหลดเว็บเพจสู่พื้นที่ผู้ให้บริการได้
         เพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์เพื่อนำเสนองานต่าง ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีจิตสำนึก มีคุณธรรม และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า

 • กำหนดส่ง Project เว็บไซต์ html วันที่ 5-13 มีนาคม 2561 ก่อนสอบปลายภาคครับ

ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

คำอธิบายรายวิชา การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา html
         ศึกษาความเป็นมาของภาษา HTML เครื่องมือในการสร้างเอกสาร HTML การจัดวางเนื้อหาบนหน้าเว็บ การจัดการข้อความ ใช้ลิสต์เพื่อสร้างรายการ การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงก์ และการจัดการโครงสร้างเพื่อให้เว็บเพจแบ่งเป็นสัดส่วนด้วยตาราง
         ศึกษาการแต่งเติมเว็บเพจด้วยกราฟิก เช่นรูปภาพ ชนิดต่างๆ การแบ่งหน้าจอโดยใช้เฟรมชนิดต่างๆ สร้างฟอร์มต่างๆเพื่อใช้ในเว็บเพจ การสร้างเอกสารที่สามารถเปิดไฟล์มัลติมีเดีย เช่น วีดิโอและเพลง และเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บเพจด้วยการใช้งานสไตล์ชีท พร้อมทั้งสามารถอัพโหลดเว็บเพจสู่พื้นที่ผู้ให้บริการได้
         เพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์เพื่อนำเสนองานต่าง ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีจิตสำนึก มีคุณธรรม และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า

 • กำหนดส่ง Project เว็บไซต์ html วันที่ 5-13 มีนาคม 2561 ก่อนสอบปลายภาคครับ

ผลการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ,3/2 และ 3/3 ภาคเรียนที่ 2 / 2560

 • Bootstrap v4
 • jQuery
 • Font Awesome
 • Working contact form with validation
 • Unstyled page elements for easy customization

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corporis, omnis doloremque non cum id reprehenderit, quisquam totam aspernatur tempora minima unde aliquid ea culpa sunt. Reiciendis quia dolorum ducimus unde.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Molestias, expedita, saepe, vero rerum deleniti beatae veniam harum neque nemo praesentium cum alias asperiores commodi.