Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2560

เด็กหญิงสุชาดา พรหมถาวรี

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง วัฒนธรรมต่างๆ ในภูมิภาคไทย
เหตุผลที่ทำ 
      ขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อและศาสนาที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น จึงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเพราะหากเราทุกคนได้เรียนรู้จึงก่อให้เกิดความสำนึกและนำไปสู่การสร้างสรรค์ร่วมกันและพัฒนาให้ทั่วทุกภูมิภาคของไทยเจริญรุ่งเรืองต่อไปประโยชน์ได้อะไร
      ได้ความรู้ ก่อให้เกิดความสำนึกและความภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมทำให้เศรษฐกิจของชาติสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทำให้เกิดความเป็นระเบียบในสังคม

เด็กหญิงสุนิตรา พันธุรักษ์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง โทษของยาเสพติด
เหตุผลที่ทำ 
      ยาเสพติดหลายประเภทหลายชนิด ซึ่งให้โทษมากมายและทำร้ายผู้เสพอาจทำให้เสียชีวิตได้ นากจากนี้ต้องทำให้ติดคุกและอื่นๆ อีกมากมาย ยาเสพติดมีหลายประเภท เช่น ประเภทกดประสาท ประเภทกระตุ้นประสาท ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสานประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้ความหมายของยาเสพติด ทำให้ได้รู้ว่ายาเสพติดมีประเภทอะไรบ้าง สาเหตุของการติดยาเสพติด ได้รู้โทษทางกฎหมาย วิธีการสังเกตุการผู้ติดยาเสพติด ทำใหรู้ว่าโทษร้ายแรงแค่ไหน การป้องกันการติดยาเสพติด

เด็กหญิงภัทร์ชานาถ สองแป้น

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง สัตว์ประจำชาติอาเซียน 10 ประเทศ
เหตุผลที่ทำ 
      สัตว์ของแต่ละประเภทมีความสำคัญอย่างไร อยากทราบความสัมพันธ์การเป็นอยู่ระหว่างมนุษย์และสัตว์ของแต่ละประเทศอละอยากเผยแพร่ความรู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เหล่านี้ประโยชน์ได้อะไร
      สามารถนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ สนับสนุนให้ีมีผู้คนมาเยี่ยมประเทสไทยและเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ สามารถต่อยอดความรู้โดยการผสมผสานแต่ละประเทศ

เด็กหญิงธนาภรณ์ แซ่ว่อง

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับ
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะจะได้เพิ่มความรู้เกี่ยวกับดอกไม้ให้ผู้เข้าอ่านและนำไปศึกษาเกี่ยวกับดอกไม้ได้อกีเยอะแยะประโยชน์ได้อะไร
      สามารถนำมาประดับตกแต่งบ้าน เพราะขยายพันธุ์ขาย และเป็นสรรพคุณทางยาได้อีกด้วย

เด็กหญิงภัทราวดี เปลี่ยนแปลง

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน 10 ประเทศ
เหตุผลที่ทำ 
      ดอกไม้ก็คือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่สามารถบ่งบอกได้ถึงเอกลักษณ์ หรือความแตกต่างของแต่ละประเทศได้ และเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนประโยชน์ได้อะไร
      สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้ประจำชาติอาเซียน สามารถพูดและเขียนชื่อของดอกไม้ประจำชาติอาเซียนได้ เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับดอกไม้แต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน

เด็กหญิงณัฐวศา ชาวสวน

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง โครงการต่างๆ ของในหลวง ร.9
เหตุผลที่ทำ 
      อยากรู้ความเป็นมาของโครงการประโยชน์ได้อะไร
      มีความรุ้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับโครงการ

เด็กหญิงกัญญา เอี่ยมฉิม

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ธงชาติ 10 อาเซียน
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร