Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายนพพร ฤทธิโสม

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ประวัติของกรุงรัตนโกสินทร์
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายจักรกฤษ สังพุททอง์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง (เรื่องซ้ำกัน 3 คน ให้ทำเรื่องใหม่)
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายมงคล มาเมือง

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง สมุนไพร 10 ชนิด
เหตุผลที่ทำ 
      เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้คนที่มีอาการและโรคที่เจ็บป่วย และสร้างแรงบันดาลใจให้แต่ละคนที่สุขภาพไม่ดีกลับกลายเป็นดีได้ อยากให้ผู้คนได้เห็นความสำคัญของสิ่งเล็กๆ น้อยๆ สิ่งนี้ไว้ประโยชน์ได้อะไร
      ช่วยรักษาอาการบางอย่างได้ สาารถนำสมุนไพรเหล่านี้ไปพัฒนาให้ดีขึ้น สามารถทำเ็นยารักษาโรคได้

เด็กหญิงเขมิสรา พัฒน์ทอง

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
เหตุผลที่ทำ 
      ชอบท่องเที่ยว ชอบเปิดโลกใหม่ๆประโยชน์ได้อะไร
      จะได้ออกไปเปิดโลกกว้าง

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สมณะ

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง เมืองหลวงประจำชาติอาเซียน 10 ประเทศ
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะการเดินทางในสมัยนี้จำเป็นต้องรู้จักเมืองหลวง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเองและเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นอีกด้วยประโยชน์ได้อะไร
      ทำให้รู้ประวัติของเมืองหลวงแต่ละประเทศ ทำให้ผู้คนสนใจเมืองหลวงของแต่ละประเทศ เมื่อเราไปประเทศผู้อื่นเราสามารถรู้และเข้าใจว่าเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ที่ใด

เด็กหญิงไอลดา วัชระมูสิก

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ประเพณีบุญบั้งไฟพญานาค
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร