Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายอนาวิล วิเศษสังข์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ประเพณีแห่พระแข่งเรือ
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายอมรชัย ภู่พยัคฆ์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง วัฒนธรรมไทย 4 ภาค
เหตุผลที่ทำ 
      ต้องการรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวัฒนธรรมแต่ละภาคประโยชน์ได้อะไร
      การปฏิบัติของแต่ละวัฒนธรรม

เด็กชายวุฒิชัย ชนะ

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ประเพณีประจำภาคใต้
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายบูรพา เทียนศิริ

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ประเพณีวันสงกรานต์
เหตุผลที่ทำ 
      เพื่อให้เพื่อนได้รู้จักประเพณัสงกรานต์ที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษประโยชน์ได้อะไร
      เพื่ให้รู้จักวันสงกรานต์ในสมัยโบราณและได้ทำประเพณีสงกรานต์ให้ดีขึ้น

เด็กชายฆนากร ฉิ้นดำรงค์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง มโนราห์ วัฒนธรรมปักษ์ใต้
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะอยากสืบทอดความสำคัญให้แก่คนปักษ์ใต้ไปรุ่นสู่รุ่น อยากให้ผู้คนได้รำลึกบรรพบุรุษของมโนราห์นี้ประโยชน์ได้อะไร
      ได้เผยแพร่ให้ผู้อื่นได้เห็นความงดงาม สามารถนำไปสืบทอดให้ลูกหลานเพื่อหาเลี้ยงชีพ สามารถนำมโนราห์เหล่านี้ไปโชว์เพื่อการกุศลได้

เด็กชายพีรภัทร ยังพลขันธ์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง (เรื่องซ้ำกัน 3 คน ให้ทำเรื่องใหม่)
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายตะวัน อุทัยรัตน์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ประวัติธงชาติไทย
เหตุผลที่ทำ 
      จะทำให้คนไทยได้ศึกษาเรื่องราวความเป็นมาของธงชาติไทยประโยชน์ได้อะไร
      มีความรู้ในเรื่องของประวัติความเป็นมาของธงชาติไทยในสมัยก่อน

เด็กชายพงศกร อ่วมสวัสดิ์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ประวัติอาหารไทย อาหารโบราณ
เหตุผลที่ทำ 
      ให้คนที่อื่นรู้ว่าอาหารไทยก็มีรสชาดอร่อยประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้จักอาหารไทย อาหารโบราณมากขึ้น