Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560

เด็กหญิงศิริพร คงมณี

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง วัดประจำจังหวัด
เหตุผลที่ทำ 
      ให้ทราบวัดประจำจังหวัดที่ทำเผลแพร่ให้คนแต่ละจังหวัดได้ทราบชื่อของวัดแต่ละจังหวัดและให้ความสำคัญกับวัดทุกจังหวัดประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้จักชื่อวัดประจำจังหวัดความเป็นมาเกี่ยวกับวัดและสถานที่ของตำแหน่งวัด

เด็กหญิงฐิติพร ปานเปีย

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง จังหวัดชุมพร
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงศศิประภา เพ็งเกลี้ยง

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง (ยังไม่ได้ส่งงาน กำหนดส่ง 21 พ.ย. 2017)
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงชลธิชา ทองนวล

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง วัดที่สำคัญในประเทศไทย
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงนัฐวดี ยมสวัสดิ์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงกรรณิกา ทองแท้

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง 12 ประเทศอาเซียน
เหตุผลที่ทำ 
      จะได้รู้ถึงหลักความเป็นมาของประเทศต่างๆประโยชน์ได้อะไร
      สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เด็กหญิงสิริวรรณ ฤกษ์สมุทร

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงกิ่งกมล เกสา

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ประเพณีลอยกระทง
>เหตุผลที่ทำ 
      อยากให้คนไทยรู้จักวัฒนธรรมไทยและรู้จักประวัติความเป็นมาของประเพณีวันลอยกระทงและรักษาวัฒนธรรมนี้ให้ยาวนานประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้จักประวัติวันลอยกระทง ได้รู้จักวัฒนธรรมในอดีต ได้รู้จักศึกษาความรู้ต่อๆ กันยาวนาน ได้รู้จักความสำคัญของวันลอยกระทง