Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายสารัช ภู่พยัคฆ์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง (ยังไม่ได้ส่งงาน กำหนดส่ง 21 พ.ย. 2017)
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายภานุวัฒน์ ยอดประเสริฐ

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง (ยังไม่ได้ส่งงาน กำหนดส่ง 21 พ.ย. 2017)
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

นายปรัชญา บุญห้อ

Students do not come to school

เด็กหญิงสุนิสา ช่วยครุฑ

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง การสืบสานประเพณีไทย
เหตุผลที่ทำ 
      มีความชอบอยากรู้วิถีชีวิตของชุมชนของคนไทยได้สืบสานต่อๆ ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับประเพณีและให้คนไทยได้ทำตามวัฒนธรรมสืบสานต่อไปประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้ประวัติของประเพณีไทย ได้รู้จักหลักธรรม ได้รู้ความเป็นมาของประเพณีไทย เป็นมรดกที่สำคัญ

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ก้านฟัก

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง มรดกโลกของเมืองไทย
เหตุผลที่ทำ 
      อยากให้คนไทยในปัจจุบันได้รู้ถึงสถานที่ที่เป็นมรดกของประเทศไทยและได้รู้ถึงสถานที่ที่ศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ได้อีกด้วย ดิฉันทำเว็บไซต์นี้เพื่อให้หาข้อมูลความเป็นมาของประวัติมรดกของประเทศไทยได้ง่ายขึ้นและรัดกุมทุกๆ เนื้อหาและทำให้รู้ความเป็นอยู่ของคนในอดีตว่ามีความเป็นอยู่ยังไงใช้วัฒนธรรมแบบไหนประโยชน์ได้อะไร
      รู้ประวัติมรดกโลกได้ง่าย ง่ายต่อการหาความรู้ นำมาศึกษาหาข้อมูลได้ รู้ถึงสถานที่ที่สำคัญ