Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายกำพล เล็งหนูดำ

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ทักษะการต่อยมวยไทย
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายณัฐพงศ์ พุทธรัตน์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง กีฬาบาสเก็ตบอล
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายอภิสิทธิ์ สุวัฒนานุกร

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง กีฬาประเภทกรีฑา
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายอนันทวรรธ ธรรมจารีวงศ์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง กีฬาฟุตบอล
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายธนดล จันทร์ขาว

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ทักษะการแตะตะกร้อ
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะเพื่อให้รุ่นน้องหรือคนที่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องตะกร้อจะศึกษาต่อและให้ศึกษากับคนที่ไม่รู้เรื่องประวัติตะกร้อเพื่อลงรายงานประโยชน์ได้อะไร
      เพื่อนำไปศึกษาต่อในอนาคต

เด็กชายพลภัทร์ รัตนพัฒน

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง กีฬาแบดบินตัน
เหตุผลที่ทำ 
      เพื่อให้ผู้อื่นได้หันมาสนใจมาเล่นกีฬาแบดบินตันประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้จักการมีนำ้ใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะ ทำใหร่างกายแข็งแรง ได้รู้ถึงกติกาของแบตบินตัน

เด็กชายวุฒิชัย เฟื่องกลัด

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ทักษะการต่อยมวยสากล
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร