Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2560

เด็กหญิงสุมิตตา กรดชีมะ

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง กล้วยไม้
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงพัชรี แดงศรีธรรม

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงพัชรา แดงศรีธรรม

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ขนมไทย
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ณ วิเศษ

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง การอนุรักษ์ป่าไม้
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงศิริภรณ์ ชาบุญเรือง

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร