Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายธีมากร วรดิลก

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ดอกไม้นานาชนิด
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายปฏิภาณ ขำจิตร

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง 16 สัตว์โลกที่มีพลังพิเศษ
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายนันทกร วรรณกูล

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ภัยธรรมชาติ
เหตุผลที่ทำ 
      เพื่อจะได้รุ่นน้องรุ่นหลังได้รู้สาเหตุและวิธีป้องกันการเกิดภัยธรรมชาติประโยชน์ได้อะไร
      ได้ทำให้ตนเองรู้ถึงภัยธรรมชาติมากขึ้นและรู้จักวิธีป้องกันต่างๆ

เด็กชายณัฐวุฒิ เทพสถิตย์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
เหตุผลที่ทำ 
      สนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่รัชกาลที่ 9 ได้ทรงสร้างไว้เป็นต้นแบบในการดำรงชีวิต ในการก้าวนำไปตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประโยชน์ได้อะไร
      ได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เด็กชายอดิศร ถึงเสียบญวน

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง การผสมพันธุ์ปลากัด
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร