Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560

เด็กหญิงอาทิตยา รวยจินดา

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ภาษาถิ่น
เหตุผลที่ทำ 
      เพื่อให้ผู้ที่อ่านรู้ถึงความหมายความสำคัญในแต่ละภาษาประโยชน์ได้อะไร
      เข้าใจความเป็นมาของภาษาและซาบซึ้งในวัฒนธรรมในการใช้ภาษาและเห็นความสำคัญของภาษาไทยถิ่นนั้นๆ

เด็กหญิงธรรมรัตน์ แซ่แจ๊ว

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่
เหตุผลที่ทำ 
      เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยไข้เจ็บ ได้รู้ถึงอาหารหลัก 5 หมู่ประโยชน์ได้อะไร
      อาหารสร้างเสริมทำให้ร่างกายเจริญเติบโต ทุกคนต้องการอาหารไปเสริมสร้างความเจริญเติบโตของร่างกาย เนื่องจากร่างกายให้มีพลังงานความร้อนเกิดขึ้นด้วย