Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560

เด็กหญิงธิดารัตน์ เอียดหนู

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ประเทศอาเซียน
เหตุผลที่ทำ 
      อยากให้ผู้อ่านมีความรู้ด้านประเทศอาเซียน 10 ประเทศมากขึ้นประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้จักประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น

เด็กหญิงอมลรดา ร่มเย็น

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง สิ่งมีชีวิตในทะเล
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะอนุรักษ์สัตว์ทะเลไว้ให้อยู่ไปถึงชั่วลูกชั่วหลานและเพื่อให้พวกมันได้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติไปรื่อยๆ จนกว่าจะถึงวาระของมันจริงๆประโยชน์ได้อะไร
      ได้ธรรมชาติที่สวยงามกลับคืนมา 2 ได้ระบบนิเวศที่สมบูรณ์กลับคืน ได้ที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลคืนมา

เด็กหญิงสุพรพรรณ ใจหลัก

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง แร่ในประเทศไทย
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะอยากให้คนไทยได้รู้ในการทำงานของช่างทำเครื่องประดับมันเหนื่อยและลำบากขนาดไหนและให้คนไทยได้รู้คุณค่าของของใช้ประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้จักเกี่ยวกับการทำงานของช่างอัญมณี ได้รู้จักคุณค่าของของสิ่งของและได้รู้วิธีการทำเครื่องประดับ

เด็กหญิงพรกนก รวยจินดา

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง พระราชกรณียกิจด้านการทหาร รัชกาลที่ 10
เหตุผลที่ทำ 
      เพื่อให้รู้ถึงพระราชกรณียกิจของแต่ละด้านประโยชน์ได้อะไร
      ให้รู้ถึงความเป็นมาของพระราชกรณียกิจของแต่ละด้านในรัชกาลที่ 10

เด็กหญิงกัญญานัฐ ปานโรจน์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เหตุผลที่ทำ 
      อยากให้ทุกๆ คนได้เข้าถึงธรรมชาติได้มากขึ้น ได้รู้ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ได้รู้จักทรัพยากรดิน แร่ น้ำ สัตว์ป่าและป่าประโยชน์ได้อะไร
      ได้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ได้รู้ถึงแร่ ดิน ป่าไม้ และสัวตว์ป่านานาชนิด สามารถนำไปบอกกล่าวเล่าถึงกันได้ ได้เผยแพร่ความรู้ให้กับคนยุคใหม่

เด็กหญิงจุฑามาศ แสงอรุณ

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ประเพณีแข่งเรือยาวแห่งแม่น้ำหลังสวน
เหตุผลที่ทำ 
      อยากรู้ประวัติที่น่าค้นหาของการแข่งเรือยาวที่อยู่คู่กันมาเป็น 100 ปี อยากรู้การดำเนินชีวิตของคนหลังสวน อยากรู้การใช้ชีวิตทางเรือของคนสมัยก่อนจนทำให้มีการแข่งเรือยาว จนเป็นมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่ดำรงมาถึงทุกวันนี้ประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้ข่าวการเกี่ยวกับสิ่งที่ค้นหา ได้รู้ประวัติความเป็นมา ได้รู้ถึงการดำรงชีวิตในมัยก่อนถึงปัจจุบัน ได้รู้หลายอย่างเกี่ยวกับการทำมาหากินและการเดินเรือในสมัยก่อนและความผูกพันกันของคนสมัยก่อนเกี่ยวกับเรือ