Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายอัษฎาวุฒิ จันทร์สุวรรณ

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง โครงการแก้มลิง
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะอยากรู้พระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ 9 และอยากให้คนอื่นได้รู้เหมือนเราด้วยประโยชน์ได้อะไร
      ได้รับข่าวสาร ได้รู้สาเหตุที่ทำได้รู้ถึงประโยชน์ของโครงการนี้ ได้รู้พระราชกรณียกิจที่สำคัญของในหลวง รัชกาลที่ 9

เด็กชายณัฐนันท์ ขำอนันต์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้
เหตุผลที่ทำ 
      อยากรู้ว่าทรัพยากรธรรมชาติมีอะไรบ้างประโยชน์ได้อะไร
      ได้ความรู้จากทรัพยากรธรรมชาติ

เด็กชายกษิดิ์เดช กรดสุวรรณ

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ทะเล
เหตุผลที่ทำ 
      อยากให้รู้ว่าทะเลดีอย่างไรประโยชน์ได้อะไร
      ได้รับความรู้ด้านทะเล

เด็กชายจิรวัฒน์ ทองหีต

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ทะเลสาป
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงอนันต์ธิตา คงแดะ

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ชนิดของเมฆ
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะอยากให้ผู้คนได้รู้เกี่ยวกับชนิดของเมฆประโยชน์ได้อะไร
      ทำให้รู้ถึงสภาพอากาศของแต่ละะวันเพราะเมฆแต่ละชนิดบ่งบอกสภาพอากาศได้

เด็กหญิงถิรวรรณ มัธยัสถ์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง (พิเศษเรียนร่วม)
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ พรหมสถิตย์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านการขนส่ง
เหตุผลที่ทำ 
      อยากให้ทุกๆ คนได้รับรู้ในเรื่องการขนส่งสินค้าประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้เรื่องจัดการเกี่ยวกับสินค้า ได้รู้ถึงด้านเทคโนโลยีด้านการขนส่ง สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับผู้อื่นได้