Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายวันชาติ เทพพิชัย

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง การเลี้ยงหมูพื้นบ้าน
เหตุผลที่ทำ 
      ได้เรียนรู้จักการเลี้ยงหมูพื้นเมืองได้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากมายประโยชน์ได้อะไร
      การเลี้ยงหมูนั้นมีประโยชน์มากกับมนุษย์ได้และยังมีเงินรายเก็บมากได้อีกและเป็นรายได้เสริมภายในครอบครัวได้อีกด้วย

เด็กชายศุภกิตติ์ ศรีติ้ง

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ประวัติของปลากัด
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะจะได้รู้ถึงประวัติของปลากัดมากขึ้นประโยชน์ได้อะไร
      ได้วิธีการเลี้ยงมากขึ้น รู้วิธีการผสมพันธุ์ของปลากัดและการผสมน้ำให้ปลากัด

เด็กชายพชรพล วงศ์จันทร์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง สัตว์สงวน
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะเราจะได้ช่วยกันรักษาสัตว์ประโยชน์ได้อะไร
      เราจะได้มีสัตว์ไว้ให้ลูกเราดู

เด็กชายธีรภัทร ภักดีพิน

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ปลานิล
เหตุผลที่ทำ 
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไม่โปรดเสวยปลานิล ทุกครั้งที่มีใครนำปลานิลไปตั้งเครื่องถวายและเหตุใดพระองค์ท่านจึงไม่โปรดเสวยปลานิล พระองค์ท่านจึงรับสั่งว่า "ก็เลี้ยงมันมาเหมือนลูก และ้วจะกินมันได้อย่างไร"ประโยชน์ได้อะไร
      แหล่งโปรตีนที่สำคัญ ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ช่วยซ่อมส่วนที่สึกหรอในร่างกาย

เด็กชายอธิป พวงบุปผา

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ประวัติอำเภอหลังสวน
เหตุผลที่ทำ 
      อยากให้รุ่นหลังๆ ได้รู้เกี่ยวกับประเพณีประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้ประเพณีต่างๆ ของอำเภอหลังสวน และได้รู้ที่ตั้งตำบลต่างๆ ของอำเภอหลังสวนและให้รุ่นหลังๆ ได้สืบต่อประเพณีหลังสวน

เด็กชายจิรวัฒน์ ฟ้าคนอง

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ปลาน้ำจืด
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะชอบในเรื่องการตกปลาประโยชน์ได้อะไร
      นิสัยของปลาต่างๆ

เด็กชายธนชล สอาดจิตร์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านการสื่อสาร
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร