Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2560

เด็กหญิงปนัดดา ขวัญเพ็ชร

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง โครงการพระราชดำริ
เหตุผลที่ทำ 
      ทำเรื่องโครงการพระราชดำริ เพราะอยากศึกษาเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับความเป็นมาประโยชน์ได้อะไร
      ได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหากับพื้นที่ต่างๆ ที่เกิดปัญหาต้องการแก้ไข

เด็กหญิงจิรพัชร สุขนิรันดร์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ประวัติวัดสุโขทัย
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะจะได้รู้เกี่ยวกับวัดสุโขทัย ความเป็นมาสถานที่ที่อยู่ในสุโขทัยประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้เรื่องวัดและวัดในจังหวัดสุโขทัยและหลวงพ่อต่างๆ

เด็กหญิงสิริวิภา อยู่เจริญ

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฏีใหม่
เหตุผลที่ทำ 
      เพื่อให้รู้ความเป็นมาและรู้ว่าทำอย่างไรถึงจะเป็นพอเพียง และอยู่กินอย่างพอใช้ พออยู่ ไม่โลภมากและจะได้ความรู้กับคนที่อ่านประโยชน์ได้อะไร
      ได้ความรู้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยดูในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์