Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2560

เด็กหญิงวรรณนิสา แดงศรีธรรม

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง (ยังไม่ได้ส่งงาน กำหนดส่งตั้งแต่ 24 พ.ย. 2017)
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงวารุณี แย้มวงศ์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะจะได้รู้เกี่ยวกับการนำพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ทำจากเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

เด็กหญิงวรนุช เปรมสวัสดิ์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง การอนุรักษ์ธรรมชาติ
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะอยากศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติประโยชน์ได้อะไร
      ได้ความรู้อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เด็กหญิงสุภัสสร แพ่งแสง

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง สัตว์ป่า
เหตุผลที่ทำ 
      อยากให้ทุกคนอนุรักษ์ป่าที่ทรงคุณค่าต่อธรรมชาติประโยชน์ได้อะไร
      ทำให้สัตว์ป่าที่จะสูญพันธุ์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

เด็กหญิงรัตติกาล ตังสุรัตน์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง รัชกาลที่ 9
เหตุผลที่ทำ 
      อยากให้คนไทยจดจำในหลวง รัชกาลที่ 9 ไว้ในความทรงจำของชาวไทยว่าพระองค์ทรงทุ่มเทแรงใจให้แก่ชาวไทยให้อยู่ดี กินดี มีความสุขประโยชน์ได้อะไร
      ทำให้ได้รู้ประวัติของ รัชกาลที่ 9 ว่าพระองค์เคยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทุ่มเทเพื่อชาวไทยและประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองและสงบสุข

เด็กหญิงจรัญญา ฉิมวารี

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ภาคใต้
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะจะได้ทำความเข้าใจเรื่องภาคใต้ ให้มากขึ้นประโยชน์ได้อะไร
      ได้ความรู้เรื่องภาคใต้มากขึ้น และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของสังคมในภาคใต้