Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายพงศธร สมใจ

Students do not come to school

เด็กชายพรพิพัฒน์ ไขแสง

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ประวัติเมืองตรัง
เหตุผลที่ทำ 
      มีเรื่องราวมากมายหลายเรื่องที่ชวนดูประโยชน์ได้อะไร
      ได้ความรู้ได้แหล่งท่องเที่ยวหลายที่

เด็กชายณัชพล ฤทธิโสม

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง เมืองชุมพร
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจของประวัติเมืองประโยชน์ได้อะไร
      ได้ศึกษาเรื่องราวของประวัติเมืองชุมพร

เด็กชายสุทธิรักษ์ วันอังคาร

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ประวัตินกแก้ว
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะผมชอบนกแก้วประโยชน์ได้อะไร
      เป็นสัตว์สงวนและยังสวยงาม

เด็กชายสิทธิโชค มะหมัดเหม

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง พระนเรศวรมหาราช
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะอยากให้ผู้คนเข้ามาอ่านเรื่องในอดีตประโยชน์ได้อะไร
      ได้ศึกษาเรื่องราวในสมัยก่อน