Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560

เด็กหญิงจิรัชยา พัฒน์ทอง

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เหตุผลที่ทำ 
      เป็นเรื่องที่หน้าสนใจ ในเรื่องธรรมชาติที่มีต่อเราและผู้อื่น มีความอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้สวยงามสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ทำให้เกิดอยากศึกษาเรื่องนี้ประโยชน์ได้อะไร
      ทรัพยากรธรรมชาติ คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ น้ำ ดิน ป่าไม้ เราควรเรียนรู้ทำความเข้าใจถึงประโยชน์ทรัพยากรที่ต่อเรา จะได้เห็นคุณค่า

เด็กหญิงยุพาวรรณ คงพัฒน์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะอยากจะเรียนรู้เรื่องพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านให้ลึกซึ้งและมากกว่านี้และฉันอยากทำเพราะบางส่วนเราสามารถนำมาใช้และปฏิบัิตในชีวิตของเราได้ประโยชน์ได้อะไร
      ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจมากขึ้น ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจและการปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางด้านทรัพยากรต่างๆ เช่น ทรัพยากรดิน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชดำริ เช่น โครงการเพาะเลี้ยงปลานิล

เด็กหญิงจันทร์ฑา เปทา

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
เหตุผลที่ทำ 
      เป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อลำรึกถึงพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนประโยชน์ได้อะไร
      ทำให้รู้เกี่ยวกับการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทำให้รู้พิธีการต่างๆ ที่จะจัดขึ้น ทำให้รู้พิธีเชิญพระบรมโกศออกพระเมรุมาศ

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ คงวิหค

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ตามโครงการพ่อหลวง
เหตุผลที่ทำ 
      อยากสืบต่อโครงการต่างๆ ว่าพ่อหลวงทำอะไรเพื่อคนไทยบ้าง มีกี่โครงการทำให้มีความพอเพียงถึงทุกวันนี้ ว่ามีกิจกรรม มีกี่วัตถุประสงค์ประโยชน์ได้อะไร
      ทำให้รู้ว่ามีกี่โครงการ ทำให้รู้ว่าจัดขึ้นที่ไหน ปีเท่าไร ทำให้รู้ว่าโครงการของท่าน มีความหมายอย่างไร ทำให้รู้ว่าสิ่งที่ท่านทำมีความหมายต่อเรา ทำให้รู้ว่าท่านทรงยอมทำเพื่อใคร

เด็กหญิงเก้า ธารีโชติทรัพย์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง สัตว์ป่า
เหตุผลที่ทำ 
      จะได้รู้จักสัตว์ป่าที่เราไม่รู้จักไม่เคยเห็นมากขึ้น และจะได้รู้ว่าสัตว์ชนิดไหนใกล้สูญพันธุ์บ้างจะได้รักษาไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้ว่าสัตว์ป่าอยู่อย่างไรกินอย่างไร และเราจะสามารถทำยังไงให้สัว์ป่าอยู่รอดและไม่สูญพันธุ์

เด็กหญิงณัฐชมน ฉ่ำเพิก

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง เพลงพระราชนิพนธ์
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะอยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ประโยชน์ได้อะไร
      ให้รู้จักเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อจะได้สืบทอดให้คนรุ่นหลังได้ฟัง