Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560

เด็กชาชศิรวิชญ์ ยังหัตถี

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง อาณาจักรอยุธยา
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะผมชอบวัตถุโบราณสมัยเก่าวัฒนธรรมไทยสมัยเก่า ว่ามีความเป็นมาอย่างไร เพื่อคนรุ่นหลังได้ศึกษาความรู้ประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้จักความเป็นมาของอาณาจักรอยุธยา

เด็กชายธีรัชฌานนท์ ศรีกาญจน์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง กวางป่า
เหตุผลที่ทำ 
      จะได้รู้ว่ากวางมีกี่สายพันธุ์ ลักษณะพฤติกรรมและถิ่นอาศัยอาหารอยู่ยังไงประโยชน์ได้อะไร
      เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้เรื่องกวางมากขึ้น

เด็กชายภีรวัฒน์ จ้อยร่อย

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ปลาสวยงาม
เหตุผลที่ทำ 
      ได้รู้จักพันธุ์ปลามากขึ้น และการดูแลรักษาปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประโยชน์ได้อะไร
      รสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้

เด็กหญิงเปรมกมล ดวงจันทร์กาล

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง อาเซียน
เหตุผลที่ทำ 
      นักศึกษาจะได้ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในอาเซียนซึ่งจะได้รับความรู้จากหนังสือ e-book ของพวกเรา ศึกษาอย่างสะดวกประโยชน์ได้อะไร
      ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาเซียน และนำไปศึกษาต่อๆ กันไปยังรุ่นต่อรุ่นและได้รับความรู้ด้วยตนเอง

เด็กหญิงปทิตตา คำน้อย

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะจะได้รู้การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ได้รู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้การเพาะปลูกผักและพืชได้ถูกวิธีและการปลูกอะไรหลายๆ อย่าง

เด็กหญิงธีราพร เทศรัตน์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง พระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะเราสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ชีวิตประจำวันได้และเรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพอมีพอกินพอใช้อีกเราสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ประโยชน์ได้อะไร
      ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ได้เข้าใจในการกินการอยู่แบบประหยัด ได้เรียนรู้คำว่าพอดีพอกินพอใช้มันเป็นอย่างไร ได้เข้าใจวิธีหลักของเศรษฐกิจพอเพียง