Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายธนกร เก้าซุ่น

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ
เหตุผลที่ทำ 
      สมัยนี้อากาศร้อนเราเลยทำหนังสือ e-book เรื่องนี้เพื่อให้ได้ศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติประโยชน์ได้อะไร
      อยากให้ผู้ที่สนใจเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติได้มาศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

เด็กชายรพีพงศ์ อินทรนิมิตร

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง รัชกาลที่ 9
เหตุผลที่ทำ 
      อยากให้ผู้ทีสนใจเรื่อง รัชกาลที่ 9 ได้ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9ประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้เกี่ยวกับรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงสร้างพระราชกรณียกิจให้แก่ประชาชนชาวไทย

เด็กชายธีรวุฒิ แจ้งอาญา

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง สัตว์ประจำชาติอาเซียน
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะอยากรู้สัตว์แต่ละประเทศประโยชน์ได้อะไร
      เพื่อให้รู้เกี่ยวกับความเป็นมาของสัตว์แต่ละประเทศ

เด็กชายวรวรรณ รอดยอดสร้อย

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง โครงการรัชกาลที่ 9
เหตุผลที่ทำ 
      จะได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของรัชกาลที่ 9ประโยชน์ได้อะไร
      เพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้รู้เกี่ยวกับโครงการของรัชกาลที่ 9

เด็กชายประพัฒน์พล เหมือนดวง

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง การประมงไทย
เหตุผลที่ทำ 
      จัดทำให้ผู้อ่านทุกท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับประมงไทยประโยชน์ได้อะไร
      รู้เกี่ยวกับการจับปลา

เด็กชายเกียรติศักดิ์ หน่วงเหนี่ยว

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
เหตุผลที่ทำ 
      จะให้ผู้อื่นทราบเกี่ยวกับเศรษฐกิจประโยชน์ได้อะไร
      รู้เกี่ยวกับเศษฐกิจพอเพียง