Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560

เด็กหญิงฐิฏิยา แดงศรี

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง อาหารชาววัง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงชุติกา ธรรมสาร

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง อาหารภาคอีสาน
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงพิชญ์สินี ศิวายพราหมณ

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง การละเล่นพื้นบ้าน
เหตุผลที่ทำ 
      ได้รุ้ว่าการละเล่นพื้นบ้านมีอะไรบ้าง อยากรู้และเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ารู้ก็เลยทำเว็บเพจนี้ขึ้นมาประโยชน์ได้อะไร
      ได้เอาไปใช้ในการสอบภาษาไทยและได้ตอบคำถามอื่นๆ ได้

เด็กหญิงนิพาดา เทพแก้ว

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง อาหารภาคกลาง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายวโรดม กาญจันบุตร

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร