Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560

เด็กหญิงอรทัย มงคลดาว

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงชฏามาศ มายาเศส

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง อาหารภาคใต้
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงสโรชา สุดภักดี

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง การแต่งกายภาคใต้
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงชนิษฐา ทองขำ

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง การแต่งกายภาคอีสาน
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงประภัสสร คงชนะ

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง อาหารภาคเหนือ
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงกชกร เพ็งชาต

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง การแต่งกายภาคเหนือ
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงอัจฉรา ชุมละออง

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ประเพณีภาคอีสาน
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงชนม์นิภา นุ้ยตั้ง

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ประเพณีภาคใต้
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร