Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560

เด็กหญิงธิดารัตน์ นุ้ยสุข

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ประเพณีภาคเหนือ
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงณัฐณิชา เพชรโสม

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง กรมหลวงชุมพร
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงกนกวรรณ พัดพรม

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง นิทานอีสป
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงธิติมา พ่วงเจริญ

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ประเพณีภาคกลาง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร