Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายวิทวัส ฤทธิ์มั่นคง

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายนันทวุฒิ จงอ่อนกลาง

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ท่องเที่ยวไทย
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร