Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายสราวุธ พะวงษ์

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายโสภณ สวัสดี

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายณัฐภัทร รักชู

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายสิรวิชญ์ สุขย้อย

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง เรือจักรีนฤเบศร
เหตุผลที่ทำ 
      เป็นสิ่งที่คนเราจะทำให้ระลึกถึงเรือจักรีนฤเบศรประโยชน์ได้อะไร
      รู้เรื่องกัลเรือของกองทัพน้ำและมีเรื่องน่ารู้จัก

เด็กชายณัฐพงศ์ จันทร์ศิริ

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง สัตว์ป่าสงวน
เหตุผลที่ทำ 
      ได้รู้เกี่ยวกับสัตว์ได้รู้ว่าสัตว์เป็นยังไง ได้รู้ว่าสัตว์แต่ละตัวมันกินอะไรบ้างประโยชน์ได้อะไร
      เราควรไม่อยู่ใกล้สัตว์ที่มันดุเดี่ยวมันกันมันไม่คุ้นเคยกัลแรดและให้อาหารสัตว์อย่างห่างๆ อยู่ใกล้เกินดี่ยวมันกัน