Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560

เด็กหญิงนรีรัตน์ ไหมพรหม

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงพักตร์อนงค์ วิเศษสังข์

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ประวัติสมัยสุโขทัย
เหตุผลที่ทำ 
      จะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับสุโขทัยประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้วัฒนธรรมอันสูงส่งของคนไทย ได้รู้ราชธานีแห่งแรกของไทย

เด็กหญิงมณฑิตา รอดอุนา

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง เทศกาลตรุษจีน
เหตุผลที่ทำ 
      เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนจีนเป็นเทศกาลที่ปีหนึ่งจะมีครั้งเดียว แต่มีทุกปี น่าค้นหาเพราะคนไทยบางคนก็มีเชื้อสายจีนประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้อะไรหลายๆ อย่างเกี่ยวกับคนจีน

เด็กหญิงสุวรรณา ศิลปชัย

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ประเพณีบุญบั้งไฟ
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะเป็นประเพณีที่จัดขึ้นในทุกๆ ภาค มีการจัดงานกันทุกปีสามารถให้ความรูเกี่ยวกับบุญบั้งไฟ ได้รู้เกี่ยวกับความเชื่อตำนานสิ่งต่างๆประโยชน์ได้อะไร
      ได้ความรู้เกี่ยวกับบุญบั้งไฟ ความเชื่อต่างๆ ที่ควรรู้ไว้

เด็กหญิงกรรณิกา กลั่นน้ำทิพย์

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงกนกวรรณ เพชรยันต์

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ประเพณีสงกรานต์
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะฉันเกิดเือนเมษายนและในเดือนเมษายนก็มีประเพณีสงกรานต์ ฉันเลยเลือประเพณีสงกรานต์ประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวันสงกรานต์ ว่าวันสงกรานต์เกิดขึ้นเมื่อหร่และเกิดขึ้นได้อย่างไร