Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายอธิชาติ ฤทธิชัย

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง แห่พระดำน้ำ
เหตุผลที่ทำ 
      ได้รู้เกี่ยวกับประเพณีเรื่องนี้ประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้เรื่องประเพณีแห่พระดำน้ำ

เด็กชายรัชชานนท์ มีแก้ว

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ประเพณีลอยเรือชาวเลจังหวัดกระบี่
เหตุผลที่ทำ 
      เป็นประเพณีที่เก่าแก่หาดูได้ยาก งานนี้จัดขึ้นตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 และเดือน 11 ที่เกาะลันตา ชาวบ้านที่หมู่บ้านใกล้ๆ กันจะมาชุมนุมทำกิจกรรมร่วมกันฯลฯ ประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้เรื่องของประเพณีลอยเรือและได้รู้เรื่องราวว่าประเพณีลอยเรือมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและได้รู้ว่าเรือที่เขาใช้ลอยทำจากไม้อะไร

เด็กชายทศพร รัตนภักดี

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายธีรเดช สายชนะพันธ์

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงกชกร ถิรเบญญานุกุล

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงรัตธิดาพร สุวรรณเนาว์

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ลอยกระทง
เหตุผลที่ทำ 
      เป็นประเพณีของชาวไทยและเป็นประเพณีที่สำคัญของทุกๆ ภาคประโยชน์ได้อะไร
      ได้เรียนรู้ของวันลอยกระทง รู้รายละเอียดมากขึ้นและทำให้เข้าใจยิ่งขึ้น

เด็กหญิงณัฐชาฎา เสือทอง

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ประวัติกรุงศรีอยุธยา
เหตุผลที่ทำ 
      เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยเราประโยชน์ได้อะไร
      ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติกรุงศรีอยุธยาว่าเป็นมาอย่างไร