Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2560

เด็กหญิงตวงพร ศรีทอง

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
เหตุผลที่ทำ 
      จะได้รู้ถึงเศรษฐกิจพอเพียงว่ามันเป็นอย่างไรประโยชน์ได้อะไร
      ทำไปใช้ได้เช่น ปลูกผักไว้กิน

เด็กหญิงปิ่นสุดา กระต่ายเทศ

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ธงประจำชาติ
เหตุผลที่ทำ 
      ได้รู้เกี่ยวกับธงประจำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศประโยชน์ได้อะไร
      ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับธงอาเซียนต่างๆ ว่ามีความหมายอย่างไรมีสีอย่างไรบ้าง

เด็กหญิงสไบทิพย์ ทองหัตถา

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง อาหารประจำชาติ
เหตุผลที่ทำ 
      อาหารของอาเซียนสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในอาเซียนที่มีความผสมผสานกลมกลืนเข้ากับอิทธิพลที่ได้รับจากเพื่อนบ้านประเทศด้วยกันประโยชน์ได้อะไร
      จะได้ความรู้เรื่องอาหารหากถ้าบุคคลใดได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนจะได้มีความรู้

เด็กหญิงพราวนภา เสือทอง

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ประวัติพระเมรุมาศ
เหตุผลที่ทำ 
      ได้เห็นภาพสถาปัตยกรรมที่ไม่เคยเห็นประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้ว่ามีมาตั้งแต่สุโขทัยและเป็นสิ่งที่สวยงามถึงแม้จะมีความเศร้า

เด็กหญิงพลอยไพลิน กลิ่นไกล

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง สัตว์ประจำชาติ
เหตุผลที่ทำ 
      จะได้รู้ว่าแต่ละประเทศมีสัตว์อะไรเป็นสัตว์ประจำชาติประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้ว่าแต่ละชาติ แต่ละประเทศมีสัตว์อะไรเป็นสัตว์ประจำชาติ

เด็กหญิงณัฐพร เอกวงษา

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ประวัติรัตนโกสินทร์
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะจะได้รู้ถึงประวัติกรุงรัตนโกสินทร์ประโยชน์ได้อะไร
      ทำให้ได้ความรู้เรื่องประวัติกรุงรัตนโกสินทร์ว่ามีการก่อตั้งอย่างไร

เด็กหญิงพิมพ์พร ทองเสมียน

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ประวัติขนมไทย
เหตุผลที่ทำ 
      จะได้รู้ถึงประวัติขนมไทยประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้ว่าอันไหนขนมไทยอันไหนขนมต่างประเทศ

เด็กหญิงขวัญชนก คุ้มรอบ

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ศาสตร์พระราชา
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะจะได้รู้เรื่องราวที่ในหลวงทรงงานและคิดค้นไว้ประโยชน์ได้อะไร
      ได้รู้ศาสตร์ที่พระราชาทรงคิดไว้ และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้