Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายพงศ์ฐกร นวลปาน

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ประวัติฟุตบอล
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายภานุพงษ์ ขอพร

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง กรุงธนบุรี
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายจักรพล ชิตจุ้ย

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ศาสนาต่างๆ
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายยุทธนา จินาเพ็ญ

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง เงินตราอาเซียน
เหตุผลที่ทำ 
      เพื่อให้ได้ความรู้ในการแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศต่างๆประโยชน์ได้อะไร
      เพื่อให้ผู้ที่มาเข้าชมผลงานของเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา