Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายชนาภัทร นุ้ยเมือง

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง สัตว์ที่หาดูยาก
เหตุผลที่ทำ 
      จะได้รู้ว่าสัตว์นี้เราควรจะอนุรักษ์ไว้ ไม่ควรทำลายมันประโยชน์ได้อะไร
      เราควรอนุรักษ์ไว้ เมื่อเห็นไม่ควรทำลายมัน ควรให้สืบพันธุ์ต่อไปไม่ควรเอามันมาเลี้ยง

เด็กชายวรากร ยอดอุดม

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ระบบสุริยะ
เหตุผลที่ทำ 
      ได้รู้เกี่ยวกับระบบสุริยะประโยชน์ได้อะไร
      ได้นำไปใช้ในการเรียน เพื่อให้ได้ความรู้

เด็กชายสุทธิกันต์ อักษรสม

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง หอยน้ำจืด
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายณัฐพล ผิวอ่อน

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง 9 คำสอนของพ่อ
เหตุผลที่ทำ 
      ได้รู้คำสอนของพ่อเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อะไร
      นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เด็กชายเทวินทร์ จันทร์ธรรม

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง สายพันธุ์เต่าน้ำจืด
เหตุผลที่ทำ 
      เต่ามีประโยชน์อะไรบ้าง และมีความสามารถอะไรบ้างประโยชน์ได้อะไร
      สายพันธุ์เต่า ความสามารถที่อยู่ของเต่าและนำไปทำอะไรได้บ้าง