Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายญาณพัฒน์ ชูแสง

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง สัตว์ป่าสงวน
เหตุผลที่ทำ 
      เพราะเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าสงวนประโยชน์ได้อะไร
      คนรุ่นใหม่รู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ป่าสงวน

เด็กชายพรเทพ ขุนเลขวัฒน์

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง อาหารไทย 4 ภาค
เหตุผลที่ทำ 
      ทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รู้ว่าเมื่อก่อนอาหารแต่ละภาคมีความเป็นมาอย่างไรประโยชน์ได้อะไร
      ทำให้ผู้ทำได้รู้หลักแหล่งการหาและได้รู้ชื่อาหารแต่ละภาค

เด็กชายประพัฒน์พงศ์ บัวทอง

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ปลาน้ำจืด
เหตุผลที่ทำ 
      รู้พันธุ์ปลาน้ำจืดหลายชนิดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนประโยชน์ได้อะไร
      ได้อนุรักษ์พันธุ์ที่เสี่ยงใกล้จะสูญพันธุ์

เด็กชายวิชยุตม์ มณีบุญยัง

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ปลาน้ำเค็ม
เหตุผลที่ทำ 
      รู้พันธุ์ปลาน้ำเค็มหลายชนิดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนประโยชน์ได้อะไร
      ได้อนุรักษ์พันธุ์ที่เสี่ยงใกล้จะสูญพันธ์ุ

เด็กชายชินภัทร นครชาตร

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง 10 สถานที่ท่องเที่ยว
เหตุผลที่ทำ 
      อยากรู้สถานที่ท่องเที่ยวในไทยประโยชน์ได้อะไร
      ทำให้รู้จักมากขึ้นและรู้ว่าประเทศมีสถานที่ท่องเที่ยวใดบ้าง