Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2560

เด็กหญิงเบญญาภา แซ่ลิ่ม

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง อาหารประจำชาติอาเซียน 10 ประเทศ
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร