Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2560

เด็กหญิงสุชาดา พรหมถาวรี

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง วัฒนธรรมต่างๆ ในภูมิภาคไทย
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงสุนิตรา พันธุรักษ์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง โทษของยาเสพติด
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงภัทร์ชานาถ สองแป้น

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง สัตว์ประจำชาติอาเซียน 10 ประเทศ
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงธนาภรณ์ แซ่ว่อง์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับ
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงภัทราวดี เปลี่ยนแปลง้

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน 10 ประเทศ
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงณัฐวศา ชาวสวน

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง โครงการต่างๆ ของในหลวง ร.9
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงกัญญา เอี่ยมฉิม

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ธงชาติ 10 อาเซียน
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร