Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายนพพร ฤทธิโสม

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ประวัติของกรุงรัตนโกสินทร์
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายจักรกฤษ สังพุททอง์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง (เรื่องซ้ำกัน 3 คน ให้ทำเรื่องใหม่)
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายมงคล มาเมือง

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง สมุนไพร 10 ชนิด
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงเขมิสรา พัฒน์ทอง

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สมณะ

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ชุดประจำชาติอาเซียน 10 ประเทศ
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงไอลดา วัชระมูสิก

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ประเพณีบุญบั้งไฟพญานาค
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร