Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายอนาวิล วิเศษสังข์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ประเพณีแห่พระแข่งเรือ
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายอมรชัย ภู่พยัคฆ์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง วัฒนธรรมไทย 4 ภาค
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายวุฒิชัย ชนะ

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ประเพณีประจำภาคใต้
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายบูรพา เทียนศิริ

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ประเพณีวันสงกรานต์
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายฆนากร ฉิ้นดำรงค์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง (เรื่องซ้ำกัน 3 คน ให้ทำเรื่องใหม่)
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายพีรภัทร ยังพลขันธ์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง (เรื่องซ้ำกัน 3 คน ให้ทำเรื่องใหม่)
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายตะวัน อุทัยรัตน์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ประวัติธงชาติไทย
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายพงศกร อ่วมสวัสดิ์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ประวัติอาหารไทย อาหารโบราณ
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร