Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560

เด็กหญิงทิพวัลย์ ดอมไธสง

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง เครื่องดนคฃตรีไทย
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงธัญญรัฐ วรรณกูล

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ประเพณีไทย
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงวารีรัตน์ ประสาทพร

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง (ยังไม่ได้ส่งงาน กำหนดส่ง 21 พ.ย. 2017)
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงกาญจณี เสวกฉิม

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง (ยังไม่ได้ส่งงาน)
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชาณัฐวุฒิ อาทร

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง (ยังไม่ได้ส่งงาน)
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร