Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560

เด็กหญิงศิริพร คงมณี

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง วัดประจำจังหวัด
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงฐิติพร ปานเปีย

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง จังหวัดชุมพร
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงศศิประภา เพ็งเกลี้ยง

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง (ยังไม่ได้ส่งงาน กำหนดส่ง 21 พ.ย. 2017)
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงชลธิชา ทองนวล

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง วัดที่สำคัญในประเทศไทย
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงนัฐวดี ยมสวัสดิ์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงกรรณิกา ทองแท้

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง 12 ประเทศอาเซียน
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงสิริวรรณ ฤกษ์สมุทร

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงกิ่งกมล เกสา

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ประเพณีลอยกระทง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร