Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายกำพล เล็งหนูดำ

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ทักษะการต่อยมวยไทย
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายณัฐพงศ์ พุทธรัตน์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง กีฬาบาสเก็ตบอล
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายอภิสิทธิ์ สุวัฒนานุกร

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง กีฬาประเภทกรีฑา
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายอนันทวรรธ ธรรมจารีวงศ์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง (ยังไม่ได้ส่งงาน กำหนดส่ง 21 พ.ย. 2017)
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายธนดล จันทร์ขาว

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ทักษะการแตะตะกร้อ
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายพลภัทร์ รัตนพัฒน์

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง กีฬาแบดบินตัน
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายวุฒิชัย เฟื่องกลัด

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ทักษะการต่อยมวยสากล
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร