Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายธรรมรัตน์ ภู่สุวรรณ

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ประวัติวัฒนธรรมขึ้นโขนชิงธง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายรามน์ อิงอมรกุล

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง (พิเศษเรียนร่วม)
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายเตชินท์ ศรีสุจริต

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง พันธุ์สัตว์ป่าสงวน
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายธนชัย เปี่ยมปาน

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายอภินัทธิ์ กรรถาวร

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง (ยังไม่ได้ส่งงาน กำหนดส่งตั้งแต่ 22 พ.ย. 2017)
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วสกด

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงอารียา หีตสุด

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์
เรื่อง อาหารประจำชาติอาเซียน
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร