Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560

เด็กหญิงธิดารัตน์ เอียดหนู

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ประเทศอาเซียน
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงอมลรดา ร่มเย็น

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง สิ่งมีชีวิตในทะเล
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงสุพรพรรณ ใจหลัก

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง แร่ในประเทศไทย
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงพรกนก รวยจินดา

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง พระราชกรณียกิจด้านการทหาร รัชกาลที่ 10
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงกัญญานัฐ ปานโรจน์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงจุฑามาศ แสงอรุณ

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ประเพณีแข่งเรือยาวแห่งแม่น้ำหลังสวน
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร