Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายอัษฎาวุฒิ จันทร์สุวรรณ

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง โครงการแก้มลิง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายณัฐนันท์ ขำอนันต์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายกษิดิ์เดช กรดสุวรรณ

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ทะเล
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายจิรวัฒน์ ทองหีต

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ทะเลสาป
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงอนันต์ธิตา คงแดะ

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ชนิดของเมฆ
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงถิรวรรณ มัธยัสถ์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง (พิเศษเรียนร่วม)
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ พรหมสถิตย์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านการขนส่ง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร