Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายพัลลภ คชาเศรษฐ

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ปลาแซลมอน
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายบริพัฒน์ จุ้งทอง

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง สัตว์มีพิษ
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายจุลจักร พลราม

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านการแพทย์
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายปกครอง เล่งระบำ

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง (ยังไม่ได้ส่งงาน กำหนดส่งตั้งแต่ 30 พ.ย. 2017)
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายพชรธร รัตนราช

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง สมุนไพรไทย
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายพิชิตพงศ์ ภูมิพงศ์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายวิศรุต อนันตกูล

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง (ยังไม่ได้ส่งงาน กำหนดส่งตั้งแต่ 30 พ.ย. 2017)
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร