Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายวันชาติ เทพพิชัย

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง การเลี้ยงหมูพื้นบ้าน
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายศุภกิตติ์ ศรีติ้ง

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ประวัติของปลากัด
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายพชรพล วงศ์จันทร์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง (ยังไม่ได้ส่งงาน กำหนดส่งตั้งแต่ 30 พ.ย. 2017)
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายธีรภัทร ภักดีพิน

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ปลานิล
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายอธิป พวงบุปผา

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ประวัติอำเภอหลังสวน
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายจิรวัฒน์ ฟ้าคนอง

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ปลาน้ำจืด
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายธนชล สอาดจิตร์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านการสื่อสาร
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร