Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2560

เด็กหญิงปนัดดา ขวัญเพ็ชร

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง โครงการพระราชดำริ
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงจิรพัชร สุขนิรันดร์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ประวัติวัดสุโขทัย
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงสิริวิภา อยู่เจริญ

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฏีใหม่
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร