Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายธีรภัทร ช่วยศรัทธา

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง (ยังไม่ได้ส่งงาน กำหนดส่งตั้งแต่ 24 พ.ย. 2017)
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ แพละออง

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง รูปหมาป่าขาว
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายพลภัทร แสงสุวรรณ

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง รถไฟไทย
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายศุภณัฐ พ่วงเจริญ

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ม้าลาย
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงสุวพัชร แซ่วุ่น

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ประราชกรณียกิจพ่อหลวง ร.9
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร