Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายพงศธร สมใจ

Students do not come to school

เด็กชายพรพิพัฒน์ ไขแสง

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ประวัติเมืองตรัง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายณัชพล ฤทธิโสม

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง (ยังไม่ได้ส่งงาน กำหนดส่งตั้งแต่ 24 พ.ย. 2017)
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายสุทธิรักษ์ วันอังคาร

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ประวัตินกแก้ว
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายสิทธิโชค มะหมัดเหม

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง พระนเรศวรมหาราช
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร