Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560

เด็กหญิงจิรัชยา พัฒน์ทอง

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงยุพาวรรณ คงพัฒน์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงจันทร์ฑา เปทา

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ คงวิหค

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ตามโครงการพ่อหลวง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงเก้า ธารีโชติทรัพย์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง สัตว์ป่า
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงณัฐชมน ฉ่ำเพิก

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง เพลงพระราชนิพนธ์
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร