Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560

เด็กชาชศิรวิชญ์ ยังหัตถี

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง อาณาจักรอยุธยา
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายธีรัชฌานนท์ ศรีกาญจน์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง กวางป่า
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายภีรวัฒน์ จ้อยร่อย

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง (ยังไม่ได้ส่งงาน กำหนดส่ง 30 พ.ย. 2017)
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงเปรมกมล ดวงจันทร์กาล

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง อาเซียน
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงปทิตตา คำน้อย

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงธีราพร เทศรัตน์

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง พระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร