Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายณรงฤทธิ์ นวะศรี

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ช่างมอเตอร์ไซค์
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายภัทรพล ศรพรหม

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ฟุตบอล
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายธีรภัทร น้อยนารถ

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง (ยังไม่ได้ส่งงาน)
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายสุทธิพงษ์ ใจหลัก

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง สโมสรฟุตบอล บาร์เซโลนา
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายอรรถเดช กันเงิน

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ช่างยนต์
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทรสุวรรณ

ผลงานการสร้างหนังสือ E-book
เรื่อง ช้างไทย
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร