Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายสุรวิชญ์ คงช่วย

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ประวัติ รร.วัดประสาทนิกร
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายณภัทร มณีนวล

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ประเพณีไทย
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายธนชัย คงชุม

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ประวัติชุมพร
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายราเมธ เอี่ยมหิรัญ

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง สมัยอยุธยา
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงปารีณา นวลจันทร์

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง อาเซียน
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กหญิงทัศนีย์ ฉิมจารย์

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง การละเล่นเด็กไทย
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร