Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายชนาภัทร นุ้ยเมือง

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง สัตว์ที่หาดูยาก
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายวรากร ยอดอุดม

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายสุทธิกันต์ อักษรสม

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง หอยน้ำจืด
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายณัฐพล ผิวอ่อน

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายเทวินทร์ จันทร์ธรรม

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง สายพันธุ์เต่าน้ำจืด
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร